منابع درسی کنکور 99 اعلام شد

1399/02/24

با اعلام سازمان سنجش کشور، منابع آزمون سراسری سال 99 که مقرر است در طی روزهای 30 و 31 مرداد برگزار شوند اعلام شدند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش 1399.01.18 که نسخه Pdf آن در وسایت سازمان سنجش آموزش کشور یا سایت پیک سنجش قابل مشاهده است، جدول پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد.

نام كتاب80 درصد محتوای تحت پوشش20 درصد حذفيات
فيزيك 3رشته تجربی كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضی فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور)رشته تجربی كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهای صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهای صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند.
زيستشناسی 3صفحه 1 تا 100صفحه 101 تا 124
تاريخ 3صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9)صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)
زبان انگليسی 3صفحه 1 تا 82صفحه 83 تا 102
فارسی 3 (كليه رشتهها) كد 112201صفحه 10 تا 147صفحه 148 تا 163
علوم و فنون ادبی3 (علوم انسانی و معارف اسلامی)صفحه 10 تا 94صفحه 95 تا 122
جغرافيای (3) (كاربردی) رشته علوم انسانیصفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش)صفحه 93 تا 115
عربی، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربی و رياضی و فيزيكصفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعنی از درس اول تا پايان درس سومصفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعنی همه درس چهارم
عربی، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انسانیصفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعنی از درس اول تا پايان درس چهارمصفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعنی همه درس پنجم

عربی، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انسانی
صفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعنی تا پايان درس هشتمصفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعنی همه درس نهم و دهم

شيمی 3
صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوری در كشاورزی)صفحه 101 تا 121
حسابان 2 (رشته رياضی)از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4از صفحه 111 تا 144
رياضيات گسسته (رشته رياضی)
از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3

از صفحه 73 تا 84
هندسه 3 (رشته رياضی)
از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3
از صفحه 77 تا 86
رياضی 3 (رشته تجربی) كد 112211از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5
از صفحه 121 تا 150
رياضي و آمار 3 (رشته انسانی)از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 86 تا 104
فلسفه 2
از صفحه 1 تا 63
از صفحه 65 تا 90
جامعه شناسی 3
از صفحه 1 تا 92از صفحه 93 تا 116
دين و زندگی 3 كد 112204از صفحه 1 تا 109از صفحه 10 1 تا 140

دين و زندگی 3 كد 112205
از صفحه 1 تا 135از صفحه 136 تا 175
تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامیاز صفحه 1  تا 135از صفحه 136 تا 175

پرسش و پاسخ