اعلام تاریخ برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد نا پیوسته و دکتری 99

1399/02/04

با اعلام وبسایت سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع متقاضیان آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری سال 1399 می رساند با توجه به بند چهارم مصوبه ششمین جلسه که در تاریخ 98/12/15 جهت مساعدت و همراهی با داوطلبان عزیز باتوجه به شیوع ویروس کرونا، برگزاری آزمونهای مذکور سال 1399 این سازمان به شرح جدول ذیل تغییر پیدا کرد.

لذا داوطلبان می بایست با توجه به تاریخ های اعلام شده و همچنین مندرجات اطلاعیه هایی که متعاقباً برای هر آزمون منتشر می گردد اقدام لازم را بعمل آورند. 

آزمونتاریخ برگزاری
کارشناسی ارشد ناپیوستهپنجشنبه 1399/03/22 و جمعه 1399/03/23
دکتریجمعه 1399/03/09

پرسش و پاسخ