نکات مهم درباره اعزام به خدمت سربازی

جهت کسب اطلاعات در مورد

اعزام به خدمت

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

نکات مهم درباره اعزام به خدمت سربازی

 

1- مشمولين غایب و همچنين مشمولين دارای خدمت قبلی در نيروهای مسلح نمیتوانند به عنوان متقاضی خدمت در سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها به صورت مامور(امریه) اقدام نمایند.

2- برای بهره مندی از هرگونه تسهيلات مربوط به تمدید و یا تعجيل در موعد اعزام ، صرفاً به یکی از دفاتر خدمات الکترونيک انتظامی (پليس+10 ) مراجعه نموده و از مراجعه به مراكز وظيفه عمومی در این رابطه خودداری نمایيد. (حضور شخص مشمول با در دست داشتن اصل برگ آماده بخدمت الزامی است)

 

توجه: تمدید تاریخ اعزام صرفاً برابر مقررات مربوط و یا در صورت داشتن عذر موجه امکانپذیر است.

 

3- در صورت تاخير در وصول برگ آماده به خدمت (حداكثر 26 روز پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونيک انتظامی) و یا تأخيردر وصول برگ معرفی به مركز آموزش (حداقل یک هفته قبل از تاریخ اعزام) ، جهت دریافت برگ المثنی به یکی از دفتر خدمات الکترونيک انتظامی (پليس

+10) مراجعه نمایيد.

 

4- كليه متقاضيان اعزام بخدمت می بایست پس از ارائه مدارک وثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامی (پليس + 10) مدارک را تا پایان خدمت نزد خود نگهداری نموده تا در صورت لزوم ارائه نمایند.

 

5- از مراجعه مستقيم به مراكز آموزش نيروهای مسلح بدون معرفی نامه صادره از وظيفه عمومی كه ویژه اعزام انفرادی است، جداً خودداری شود.

 

6- مشمولانی كه پس از تعيين مركز آموزش، به هر دليل اعم از موجه یا غير موجه در اعزام حضور پيدا ننمایند، در دوره بعدی اعزام نيز به همان مركز اختصاص خواهند یافت.

 

7- مشمولانی كه دارای سابقه خدمت قبلی در یکی از نيروهای مسلح هستند، مجدداً می بایست به همان نيرو اختصاص یابند.در صورت تغيير یگان خدمتی، مراتب قبل ازاعزام به مركز آموزش به مسئولان وظيفه عمومی اعزام كننده اطلاع داده شود.

 

8- مشمولينی كه به خدمت اعزام می شوند می بایست برگه تکميل شده اظهار نامه كاركنان وظيفه در بدو ورود به خدمت دوره ضرورت (برگه شماره 2) را به همراه داشته و در اولين فرصت ممکن به مسئولين مركز آموزش تحویل تا در سوابق و پرونده خدمتی آنان ضميمه و نگهداری گردد.

 

پرسش و پاسخ