مروری بر کلیات قوانین و مقررات وظیفه عمومی

جهت کسب اطلاعات در مورد

قوانین و مقررات وظیفه عمومی

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

مروری بر کلیات قوانین و مقررات وظیفه عمومی

هرفردمشمول برای تعیین وتکلیف وضعیت مشمولیت خود باید اطلاعات مورد نیاز در خصوص قوانین ومقررات خدمت وظیفه عمومی را به دست آورده تابراساس آن بتواند درموقع لازم، تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.دراین بخش، به موادی ازقانون خدمت وظیفه عمومی مانند سن مشمولیت، مهلت معرفی و غیبت وتبعات آن كه برای برنامه ریزی، تصمیم گیری واقدام اولیه مشمولان از اهمیت بیشتری برخوردار است اشاره می شود.

 1- سن مشمولیت:

اولین چیزی كه هر مشمول باید بداند این است كه در چه سنی وارد سن مشمولیت میشود و به عبارتی در چه سنی، مشمول شناخته میشود.برابرماده( 2) قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذكور ایرانی از اول ماهی كه طی آن ماه به سن هجده سال تمام میرسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است. و مشمول به كسی گفته میشود كه در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار گیرد.

2- مهلت معرفی مشمولان:

موضوع مهمی كه همه مشمولان باید بدانند، آگاهی از آخرین مهلت قانونی برای معرفی به وظیفه عمومی است. چرا كه در صورت عدم آگاهی از این مقررات، ممکن است افراد به صورت ناخواسته وارد غیبت شده و در این صورت از بسیاری از امتیازات قانونی محروم خواهند شد. مهلتهای تعیین شده در قانون برای معرفی مشمولان به مراكز وظیفه عمومی به شرح زیر میباشد:

- افرادی كه قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده و یا فارغالتحصیل شدهاند و از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بعدی استفاده نمیكنند، پس از ورود به سن هجده سال تمام موظفند ظرف شش ماه خود را به مراكز وظیفه عمومی (دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس + 10) معرفی نمایند و در غیر این صورت وارد غیبت خواهند شد.

- دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول كه از معافیت تحصیلی برخوردار هستند، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل باید حداكثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل، اخراج و فراغت از تحصیل خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت، از طریق دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) به وظیفه عمومی معرفی نمایند مگر اینکه در مهلت قانونی یک ساله پس از فراغت، در یکی از دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالی موردتأییدداخل یاخارج ازكشور براساس ضوابط مربوط پذیرفته شوند وازمعافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل برخوردار گردند.

- مشمولینی كه معافیت موقت مانند كفالت یا پزشکی دریافت داشتهاند، پس از انقضاء مدت اعتبار آن میبایست ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی، خود را معرفی نمایند.

-كاركنان متعهد خدمت در نیروهای مسلح و سازمانهای غیر نظامی كه قبل از اتمام تعهد به هر دلیل از خدمت رهایی مییابند میبایست ظرف مدت شش ماه خود را جهت تعیین تکلیف وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و در غیر این صورت وارد غیبت خواهند شد.

-دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول كه با استفاده از معافیت تحصیلی مشغول تحصیل هستند می بایست در مدت تعیین شده در قانون و برابر سقف سنوات تحصیلی، تحصیل خود را به اتمام برسانند. بنابراین چنانچه این دسته از مشمولان موفق به اتمام تحصیل در مدت قانونی آن

نشده و در مهلت تعیین شده (حداكثر یک سال پس از فراغت، ترک تحصیل یا اخراج) خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نکنند وارد غیبت خواهند شد.

- اتباع ذكور خارجی كه تابعیت ایرانی تحصیل می نمایند درصورتی كه برابر مقررات كشور متبوع از نظر خدمت وظیفه عمومی تعیین تکلیف نشده باشند، می بایست پس از تحصیل تابعیت ایران، حداكثر ظرف مدت شش ماه خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.

3- غیبت وتبعات آن

برابر مقررات، مشمولانی كه دارای غیبت غیر موجه هستند از بسیاری از امتیازات قانونی مانند معافیت كفالت، ادامه تحصیل وخروج از كشور محروم شده وهمچنین در صورت اعزام به خدمت، حسب مورد به سه تا شش ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.

برابر ماده (58 ) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان غایب پس از معرفی یا دستگیری در صورتی كه طبق مقررات واجد شرایط اعزام به خدمت باشند به خدمت اعزام می گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:

- مشمولانی كه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.

- مشمولانی كه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال تجاوز نماید، علاوه بر6 ماه اضافه خدمت، فراری محسوب می شوند و به مراجع صالح قضایی معرفی می گردند.

4- مجازات جعل و تقلب در امور وظیفه عمومی:

برابر ماده(60) قانون خدمت وظیفه عمومی،كسانی كه با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، كارت پایان خدمت، كارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه، یا فریب دادن مشمول، موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.

چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه بعنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

پرسش و پاسخ