مروری بر کلیات قوانین و مقررات وظیفه عمومی

جهت کسب اطلاعات در مورد

قوانین و مقررات وظیفه عمومی

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

مروری بر کلیات قوانین و مقررات وظیفه عمومی

هرفردمشمول برای تعيين وتکليف وضعيت مشموليت خود باید اطلاعات مورد نياز در خصوص قوانين ومقررات خدمت وظيفه عمومی را به دست آورده تابراساس آن بتواند درموقع لازم، تصميم مناسب را اتخاذ نماید.دراین بخش، به موادی ازقانون خدمت وظيفه عمومی مانند سن مشموليت، مهلت معرفی و غيبت وتبعات آن كه برای برنامه ریزی، تصميم گيری واقدام اوليه مشمولان از اهميت بيشتری برخوردار است اشاره می شود.

 1- سن مشمولیت:

اولين چيزی كه هر مشمول باید بداند این است كه در چه سنی وارد سن مشموليت میشود و به عبارتی در چه سنی، مشمول شناخته میشود.برابرماده( 2) قانون خدمت وظيفه عمومی، هر فرد ذكور ایرانی از اول ماهی كه طی آن ماه به سن هجده سال تمام میرسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومی است. و مشمول به كسی گفته میشود كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومی قرار گيرد.

2- مهلت معرفی مشمولان:

موضوع مهمی كه همه مشمولان باید بدانند، آگاهی از آخرین مهلت قانونی برای معرفی به وظيفه عمومی است. چرا كه در صورت عدم آگاهی از این مقررات، ممکن است افراد به صورت ناخواسته وارد غيبت شده و در این صورت از بسياری از امتيازات قانونی محروم خواهند شد. مهلتهای تعيين شده در قانون برای معرفی مشمولان به مراكز وظيفه عمومی به شرح زیر میباشد:

- افرادی كه قبل از سن مشموليت ترک تحصيل نموده و یا فارغالتحصيل شدهاند و از معافيت تحصيلی برای ادامه تحصيل در مقاطع بعدی استفاده نمیكنند، پس از ورود به سن هجده سال تمام موظفند ظرف شش ماه خود را به مراكز وظيفه عمومی (دفاتر خدمات الکترونيک انتظامی پليس + 10) معرفی نمایند و در غير این صورت وارد غيبت خواهند شد.

- دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول كه از معافيت تحصيلی برخوردار هستند، در صورت ترک تحصيل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصيل باید حداكثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصيل، اخراج و فراغت از تحصيل خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت، از طریق دفتر خدمات الکترونيک انتظامی (پليس + 10) به وظيفه عمومی معرفی نمایند مگر اینکه در مهلت قانونی یک ساله پس از فراغت، در یکی از دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالی موردتأیيدداخل یاخارج ازكشور براساس ضوابط مربوط پذیرفته شوند وازمعافيت تحصيلی برای ادامه تحصيل برخوردار گردند.

- مشمولينی كه معافيت موقت مانند كفالت یا پزشکی دریافت داشتهاند، پس از انقضاء مدت اعتبار آن میبایست ظرف یک ماه برای تجدید رسيدگی، خود را معرفی نمایند.

-كاركنان متعهد خدمت در نيروهای مسلح و سازمانهای غير نظامی كه قبل از اتمام تعهد به هر دليل از خدمت رهایی مییابند میبایست ظرف مدت شش ماه خود را جهت تعيين تکليف وضعيت مشموليت معرفی نمایند و در غير این صورت وارد غيبت خواهند شد.

-دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول كه با استفاده از معافيت تحصيلی مشغول تحصيل هستند می بایست در مدت تعيين شده در قانون و برابر سقف سنوات تحصيلی، تحصيل خود را به اتمام برسانند. بنابراین چنانچه این دسته از مشمولان موفق به اتمام تحصيل در مدت قانونی آن

نشده و در مهلت تعيين شده (حداكثر یک سال پس از فراغت، ترک تحصيل یا اخراج) خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نکنند وارد غيبت خواهند شد.

- اتباع ذكور خارجی كه تابعيت ایرانی تحصيل می نمایند درصورتی كه برابر مقررات كشور متبوع از نظر خدمت وظيفه عمومی تعيين تکليف نشده باشند، می بایست پس از تحصيل تابعيت ایران، حداكثر ظرف مدت شش ماه خود را برای رسيدگی به وضع مشموليت معرفی نمایند.

3- غیبت وتبعات آن

برابر مقررات، مشمولانی كه دارای غيبت غير موجه هستند از بسياری از امتيازات قانونی مانند معافيت كفالت، ادامه تحصيل وخروج از كشور محروم شده وهمچنين در صورت اعزام به خدمت، حسب مورد به سه تا شش ماه اضافه خدمت تنبيه می گردند.

برابر ماده (58 ) قانون خدمت وظيفه عمومی، مشمولان غایب پس از معرفی یا دستگيری در صورتی كه طبق مقررات واجد شرایط اعزام به خدمت باشند به خدمت اعزام می گردند و با آنان به ترتيب زیر رفتار می شود:

- مشمولانی كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان بيشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه می گردند.

- مشمولانی كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از یک سال تجاوز نماید، علاوه بر6 ماه اضافه خدمت، فراری محسوب می شوند و به مراجع صالح قضایی معرفی می گردند.

4- مجازات جعل و تقلب در امور وظیفه عمومی:

برابر ماده(60) قانون خدمت وظيفه عمومی،كسانی كه با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، كارت پایان خدمت، كارت معافيت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقيقت، اخذ رشوه، یا فریب دادن مشمول، موجبات معافيت خود یا دیگران را از خدمت وظيفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.

چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثيری در وضعيت مشمول نداشته باشد، مرتکبين با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه بعنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

پرسش و پاسخ