معافیت های کفالت نظام وظیفه

جهت کسب اطلاعات در مورد

خدمت سربازی در ایران و معافیت ها

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

 

 

معافیت های کفالت نظام وظیفه

 

تنها مراقب و نگهدارنده پدر 70 سال تمام یا کمتر از 70

 

طبق بند یک ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ1/4/93  سن 70 سال تمام به عنوان کهولت سن برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن 70سال تمام (وارد سن 71 سالگی شده) رسیده باشد به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی شده و با در نظر گرفتن سایر ضوابط ،طرح پرونده در هیئت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

مثال:پدری که متولد1/4/26 میباشد در تاریخ1/4/96 به سن مشمولیت تمام خواهد رسید.

پدر بیمار زیر 70 سال سن که بنا به رای شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت تشخیص داده شود.

تبصره 1:

منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذكور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است كه مراقبت هریك از بستگان مذكور در این ماده را به ‌علت نقص عضو، بیماری، كبر سن، صغر سن، یا اناث بودن بر عهده دارد، نیازمندی اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشكی است.

تبصره 3:

وجود برادری كه از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت كفالت موقت مشمولی كه سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود.

تبصره 4:

درصورتی كه برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین‌گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشكی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را برعهده داشته باشد، می‌تواند از معافیت كفالت برخوردار گردد.

ماده 122 آیین نامه

منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره:

از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد همسر

تبصره 1:

منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذكور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است كه مراقبت هریك از بستگان مذكور در این ماده را به ‌علت نقص عضو، بیماری، كبر سن، صغر سن، یا اناث بودن بر عهده دارد، نیازمندی اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشكی است.

تبصره 2:

مشمولین این ماده تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت كفالت موقت استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.

تبصره 3:

وجود برادری كه از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت كفالت موقت مشمولی كه سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود.

تبصره 4:

درصورتی كه برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین‌گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشكی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را برعهده داشته باشد، می‌تواند از معافیت كفالت برخوردار گردد.

ماده 122 آیین نامه:

منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره:

از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

 

در صورتی که مشمول متقاضی کفالت مادر مطلقه ،دارای برادر صغیری باشد که قبل از اتمام سی ماه مهلت موقت،به سن 18 سالگی میرسد .چنانچه تمایل به اخذ معافیت موقت داشته باشد،رسیدگی و صدور معافیت تا خاتمه 18 سالگی تمام برادر بلامانع است،در غیر اینصورت و عدم تمایل مشمول به استفاده از معافیت موقت،برابر ضوابط به وضعیت دیگر مشمول رسیدگی میگردد.

در کفالت مادر،ملاک رسیدگی فاقد شوهر بودن یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی میباشد،لذا جوان بودن ،شاغل بودن و . ... مادر،مانع رسیدگی به تقاضای مشمول نیست.تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذكور غیر محجور

ماده 122 آیین نامه:

منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره:

از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

ماده 125 آیین نامه:

در موردمعافیت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر یا خواهر صغیر ،مشمولی که با صغار از یک پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غیر این صورت مشمولی با صغار از یک پدر باشد حق تقدم دارد و وجودبرادران ناتنی صغار مانع از معافیت برادر پدر و مادری آنان نخواهد بود.

 

منظور از خواهر فاقد پدر و همسر،خواهر صغیر(زیر 18 سال)،خواهر مجرد یا خواهری است که همسرش فوت کرده یا از وی طلاق گرفته است و سن خواهر در این معافیت ملاک نمی باشد.

تنها برادر تنی (برادری که از پدر و مادر با خواهر یکی است) میتواند از ایت معافیت استفاده کند و برادر ناتنی خواهر در شمول معافیت قرار نمی گیردو همچنین مانع معافیت برادر تنی نمی باشد.

چنانچه خواهری که شوهرش فوت کرده یا از وی طلاق گرفته ،دارای فرزند پسر بالای 18 سال باشد که به تشخیص شورای پزشکی به دلیل محجوریت یا بیماری یا نقص عضو قادر به نگهداری از مادر نباشد،تنها برادر مشمول وی می تواند از معافیت استفاده نماید.تنها برادر سرپرست برادر كبیر نیازمند مراقبت و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غیرمحجور و فاقد شغل

ماده 122 آیین نامه:

منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره:

از دو برادر، تنها برادر بیش از18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

ماده 125 آیین نامه:

در مورد معافیت به منظور سرپرستی و نگهداری برادر یا خواهر صغیر ،مشمولی که با صغار از یک پدر و مادر باشد حق تقدم خواهد داشت و در غیر این صورت مشمولی با صغار از یک پدر باشد حق تقدم دارد و وجودبرادران ناتنی صغار مانع از معافیت برادر پدر و مادری آنان نخواهد بود.یگانه سرپرست برادر كمتر از هجده سال تمام(صغیر)

وجود برادران ناتنی بالای 18 سال مانع بهره مندی برادر تنی برای معافیت برادر صغیر می گردد.

چنانچه برادر صغیر فاقد برادر تنی باشد در ان صورت میتوان به ادعای تنها برادر ناتنی سالم بالای 18 سال وی رسیدگی نمود.یگانه نوه ذكوربالای 18 سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند.

ماده 122 آیین نامه:

منظور از یگانه مراقب و نگه دارنده یا سرپرست مندرج دربند 6 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی (از تاریخ1/4/93) مشمولی می باشد که به شرح موارد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از18 سال خواهر یا برادر خود باشد.

تبصره:

از دو برادر، تنها برادر بیش از 18 سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت می باشد.

 

در صورتیکه سن جد بالغ بر 70سال تمام باشد پرونده بدون طرح در شورای پزشکی برای ادامه رسیدگی به هیئت ارجاع می گرددو در مواقعی که سن پدر بزرگ کمتر از 70 سال تمام است پرونده برای تشخیص نیازمندی به مراقبت به شورای پزشکی ارجاع و سپس در هیئت رسیدگی مطرح می شود.

جد یا جده می بایست فاقد فرزند (دختر یا پسر) باشد.به عبارت دیگر فرزندان آنان فوت نموده یا بنا به تشخیص شورای پزشکی توانایی لازم برای سرپرستی از مکفول را نداشته باشند.مشمولی كه همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی كه ازدواج مجدد نكرده است.

 

 

این نوع معافیت شامل مشمولانی می گردد که همسر آنان فوت کرده و از همسر متوفی خود دارای فرزند صغیر می باشد.

در صورتیکه مشمول همسر خود را طلاق داده یا ازدواج مجدد کرده باشد و فرزند وی از همسر اول باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرد.مشمولی که دارای همسر معلول می باشد

مشمولی که همسری دارد كه بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.و معلولیت وی به تایید بهزیستی رسیده و بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت باشد در قالب رسیدگی قرار می گیرد.

معاینه همسر معلول بر اساس دستورالعمل معاینات معلولین انجام می گیرد.از چند برادر واجد شرایط اعزام به ‌خدمت درصورت اعزام یكی از برادران به خدمت، یكی از برادران می‌تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده نماید.

 

 

ماده 127:

از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشد با ارایه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت دریافت نماید.

تبصره:

برادر بزرگتری که برادر یا برادران کوچکتر او به خدمت اعزام شده اندو اعزام وی قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غیبت باشد می تواند تا خاتمه خدمت یکی از آنان از تاخیر در اعزام به خدمت استفاده نماید.یكی از فرزندان پسر سربازی كه در حین خدمت سربازی فوت كند و یا یكی از فرزندان ذكور خانواده‌ای كه یك فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.

 

 

یکی از برادران ذکور سربازی که در حین خدمت سربازی فوت نموده است از خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد.

در صورتی که سرباز فوت شده فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران وی می تواند از معافیت استفاده نماید.

در صورت استفاده برادر متوفی از معافیت،فرزند متوفی نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.

تبصره:

در صورتیکه متوفی دارای فرزند پسر صغیر باشد استفاده برادر منوط به رضایت نامه محضری ولی یا قیم وی خواهد بود.

 

منظور از فوت حین خدمت ،فوت سرباز در طول مدت خدمت سربازی است و صرفا فوت به سبب خدمت (قیودات خدمتی) ملاک نمی باشد،لیکن فوت سرباز در زمان غیبت و فرار از خدمت یا بر اثر خودکشی و یا فوت در حین ارتکاب جرائمی مانند نزاع و . ..،در شمول این مقررات نمی باشد.

فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح (مستخدمین)در حین خدمت نیز در شمول بند (10) ماده (44) قانون وظیفه عمومی قرار گرفته و موجب معافیت یکی از فرزندان یا یکی از برادران آنان از انجام خدمت دوره ضرورت خواهد شد.

ماده 129 آیین نامه:

مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شوند چنانچه در تاریخ های معینه خود را معرفی نکنند از معافیت های مذکور در این فصل محروم می شوندمگر این که در طول مدت غیبت وحین رسیدگی واجد شرائط معافیت کفالت بوده باشند ودر سایر موارد تشخیص عذر موجه با رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او خواهد بود.

 

پرسش و پاسخ