ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی

نویسنده : A.A

جهت کسب اطلاعات در مورد ظرفیت دانشگاه‌ها

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی دوره‌های روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد در سال 1396 نسبت به سال 95 دست‌خوش چه تغییراتی شده است :

ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت رشته سال96 ظرفیت رشته سال 95
1 پزشکی- دکتری علوم پزشکی تهران 160 160
2 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 86 80
3 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شیراز 94 86
4 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 84 80
5 پزشکی- دکتری علوم پزشکی مشهد 46 66
6 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 20 20
7 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ایران 192 148
8 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی تهران 50 48
9 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 52 80
10 پزشکی- دکتری علوم پزشکی تبریز 66 76
11 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی مشهد 42 40
12 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شیراز 94 86
13 پزشکی- دکتری علوم پزشکی مشهد 74 56
14 پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد تهران - پزشکی 25 25
15 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 80 64
16 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 20 20
17 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی تبریز 40 36
18 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 42 46
19 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 24 22
20 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی یزد 32 22
21 پزشکی- دکتری علوم پزشکی تبریز 76 74
22 پزشکی- دکتری علوم پزشکی یزد 94 66
23 پزشکی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 40 48
24 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی شیراز 54 56
25 پزشکی- دکتری علوم پزشکی همدان 44 50
26 پزشکی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری 50 54
27 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 58 52
28 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بابل 92 92
29 پزشکی- دکتری علوم پزشکی كرمانشاه 68 64
30 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بابل 25 26
31 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی کاشان 24 22
32 پزشکی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 40 46
33 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی شهرکرد 12 10
34 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 14 20
35 داروسازی- دکتری علوم پزشکی تهران 82 80
36 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی همدان 24 46
37 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی کرمان 26 22
38 پزشکی- دکتری علوم پزشکی قزوین 44 46
39 پزشکی- دکتری علوم پزشکی کاشان 74 66
40 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 38 50
41 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 66 70
42 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی قم 24 30
43 پزشکی- دکتری علوم پزشکی همدان 64 48
44 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 36 38
45 پزشکی- دکتری علوم پزشکی کرمان 98 96
46 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهرکرد 32 40
47 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری 24 28
48 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 52 56
49 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زنجان 76 72
50 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بیرجند   48
51 پزشکی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری 58 56
52 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اراک 34 38
53 پزشکی- دکتری علوم پزشکی خرم آباد 20 18
54 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی زنجان 38 40
55 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بجنورد 10 10
56 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی سمنان 16 16
57 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی قزوین 20 20
58 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی اردبیل 18 20
59 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی كرمانشاه 24 20
60 پزشکی- دکتری علوم پزشکی قم 40 52
61 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جهرم 20 18
62 داروسازی- دکتری علوم پزشکی مشهد 34 32
63 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 32 30
64 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 40 30
65 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی گلستان - گرگان 26 24
66 پزشکی- دکتری علوم پزشکی فسا 64 64
67 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی اراک 24 20
68 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بیرجند   16
69 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اردبیل 66 68
70 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بجنورد 16 14
71 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گلستان - گرگان 68 66
72 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی یاسوج 18 16
73 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سمنان 32 36
74 داروسازی- دکتری علوم پزشکی تبریز 24 20
75 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اراک 32 40
76 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 24 32
77 داروسازی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 44 46
78 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سبزوار 22 26
79 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهرکرد 30 22
80 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی سنندج 26 26
81 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شاهرود 32 30
82 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی رفسنجان 24 24
83 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سنندج 32 44
84 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی خرم آباد 22 22
85 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سمنان 32 40
86 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بوشهر 16 16
87 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 40 40
88 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جهرم 18 16
89 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی ایلام 12 8
90 پزشکی- دکتری علوم پزشکی یاسوج 46 52
91 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شاهرود 32 28
92 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بجنورد 26 26
93 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بیرجند   18
94 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بوشهر 40 38
95 داروسازی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 56 50
96 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سنندج 34 24
97 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بقیه الله تهران 80 50
98 پزشکی- دکتری علوم پزشکی خرم آباد 42 46
99 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ایلام 36 20
100 پزشکی- دکتری دانشگاه شاهد تهران - پزشکی 15 15
101 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سبزوار 26 22
102 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان   14
103 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 32 22
104 داروسازی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 16 26
105 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گناباد 36 34
106 داروسازی- دکتری علوم پزشکی شیراز 56 60
107 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ایلام 0 32
108 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان 28 48
109 پزشکی- دکتری علوم پزشکی دزفول 30 34
110 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان   16
111 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 18 18
112 پزشکی- دکتری علوم پزشکی رفسنجان 64 64
113 داروسازی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 0 30
114 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بم 14 14
115 داروسازی- دکتری علوم پزشکی تبریز 24 24
116 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 20 8
117 داروسازی- دکتری علوم پزشکی اردبیل 32 22
118 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان 30 26
119 پزشکی- دکتری علوم پزشكی آبادان 20 20
120 داروسازی- دکتری علوم پزشکی كرمانشاه 22 20
121 داروسازی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری 44 46
122 داروسازی- دکتری علوم پزشکی یزد 34 30
123 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی تبریز 10 10
124 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 25 25
125 داروسازی- دکتری علوم پزشکی زنجان 40 46
126 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جیرفت 20 20
127 داروسازی- دکتری علوم پزشکی همدان 30 32
128 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی همدان 16 24
129 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی مشهد 24 20
130 داروسازی- دکتری علوم پزشکی خرم آباد 20 20
131 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زابل 34 28
132 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بابل 15 15
133 داروسازی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 14 22
134 داروسازی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 22 32
135 داروسازی- دکتری علوم پزشکی کرمان 36 40
136 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بابل 35 35
137 داروسازی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 22 22
138 پزشکی- دکتری علوم پزشکی تبریز 20 15
139 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 18 15
140 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی تهران 0 30
141 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی زنجان 15 15
142 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 25 25
143 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان 17 13
144 پزشکی- دکتری علوم پزشکی تبریز 21 15
145 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی كرمانشاه 10 10
146 پزشکی- دکتری علوم پزشکی مشهد 45 40
147 پزشکی- دکتری علوم پزشکی یاسوج 20 10
148 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 40 32
149 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی اردبیل 17 15
150 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گلستان - گرگان 46 42
151 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی یزد 16 17
152 پزشکی- دکتری علوم پزشکی دزفول 10 5
153 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 22 20
154 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شیراز 29 60
155 پزشکی- دکتری علوم پزشکی كرمانشاه 35 32
156 پزشکی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 38 10
157 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی گلستان - گرگان 17 15
158 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 35 20
159 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اردبیل 35 32
160 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بوشهر 14 10
161 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سبزوار 14 14
162 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سنندج 27 26
163 پزشکی- دکتری علوم پزشکی کرمان 40 30
164 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بیرجند   20
165 داروسازی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 0 12
166 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 26 22
167 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گیلان - رشت 35 35
168 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ایلام 30 20
169 پزشکی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 0 13
170 داروسازی- دکتری علوم پزشکی تبریز   14
171 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان 18 15
172 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری 12 10
173 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ایران (كرج)   45
174 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی شیراز 4 35
175 داروسازی- دکتری علوم پزشکی کرمان 18 16
176 پزشکی- دکتری علوم پزشکی گناباد 10 10
177 پزشکی- دکتری علوم پزشکی همدان 40 35
178 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زنجان 43 38
179 داروسازی- دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 26 23
180 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 46 40
181 پزشکی- دکتری علوم پزشکی یزد 46 46
182 پزشکی- دکتری علوم پزشکی خرم آباد 20 13
183 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بجنورد 0 12
184 داروسازی- دکتری علوم پزشکی زنجان 22 20
185 داروسازی- دکتری علوم پزشکی تبریز 26 11
186 داروسازی- دکتری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 19 14
187 پزشکی- دکتری علوم پزشکی قم 10 10
188 داروسازی- دکتری علوم پزشکی تهران 40 40
189 پزشکی- دکتری علوم پزشکی فسا 23 23
190 داروسازی- دکتری علوم پزشکی مشهد 20 24
191 داروسازی- دکتری علوم پزشکی شیراز 10 32
192 پزشکی- دکتری علوم پزشکی قزوین 25 20
193 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 15 15
194 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 40 30
195 داروسازی- دکتری علوم پزشکی اصفهان 26 25
196 پزشکی- دکتری علوم پزشکی کاشان 35 35
197 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زاهدان 20 15
198 پزشکی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری (رامسر) 40 40
199 پزشکی- دکتری علوم پزشکی زابل 10 10
200 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جهرم 12 5
201 پزشکی- دکتری علوم پزشکی اراک 18 15
202 داروسازی- دکتری علوم پزشکی همدان 20 20
203 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شاهرود 7 7
204 پزشکی- دکتری علوم پزشکی بم 8 8
205 پزشکی- دکتری علوم پزشكی آبادان 8 8
206 پزشکی- دکتری علوم پزشکی سمنان 24 20
207 داروسازی- دکتری علوم پزشکی مازندران - ساری (رامسر) 22 20
208 داروسازی- دکتری علوم پزشکی البرز - کرج 0 25
209 داروسازی- دکتری علوم پزشکی اردبیل 14 14
210 پزشکی- دکتری علوم پزشکی رفسنجان 12 10
211 داروسازی- دکتری علوم پزشکی بندر عباس 6 6
212 داروسازی- دکتری علوم پزشکی كرمانشاه 14 16
213 داروسازی- دکتری علوم پزشکی یزد 16 20
214 داروسازی- دکتری علوم پزشکی زابل 6 4
215 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه (بوكان)   26
216 پزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه (سلماس)   26
217 پزشکی- دکتری علوم پزشکی جیرفت 7 5
218 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی کرمان 7 7
219 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شهرکرد 20 14
220 پزشکی- دکتری علوم پزشکی شاهرود 7 0
221 داروسازی- دکتری علوم پزشکی بقیه الله تهران 22
222 دندانپزشکی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 9 0
223 داروسازی- دکتری علوم پزشکی ارومیه 10 0
224 دندانپزشکی- دکتری دانشگاه شاهد تهران - پزشکی 20 20

برای اطلاع از ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان و مازاد و همچنین انتخاب رشته با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

"هالی مشاور"

جهت کسب اطلاعات بیشتر

با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099072850 یا 9099072950 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

تماس از ساعت 9 صبح تا 1 بامداد

حتی ایام تعطیل

پرسش و پاسخ

سوال

من با رتبه 1007 میتونم پزشکی ایلام بزنم ... توروخدا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر

درود اگر منطقه یک باشید میتوانید قبول شوید

سوال

سلام رتبه ام5400شده منطقه دووهیچ سهمیه هم ندارم برای دندان پردیس کدوم شهرهاروبزنم دوریانزدیکش مهم نیست فقط قبول باشم آیا امکان قبولی دارم ؟لطفا کمکم کنیددولتی هارونمیخام بزنم چون میدونم بااون همه سهمیه محاله پزشکی یادندان دربیام منتظرجوابتون هستم خاهش میکنم جواب بدین

پاسخ مدیر

برای پذیرش در دانشگاه آزاد رتبه کشوری ملاک است لطفا رتبه کشوری خود را بفرستید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

سوال

سلام ب نظرتون من با رتبه ٦٠٠٠ دانشگاه ازاد پزشكي يا داروسازي شهر هاي بزرگ برام ميگيره؟؟؟

پاسخ مدیر

لطفا مشخص کنید این رتبه کشوری است یا رتبه منطقه؟. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

سوال

با سلام،با رتبه۴۸هزار کشوری و ۱۹هزار منطقه۲چه رشته در دانشگاه دولتی یا آزاد و در چه شهر هایی قبول میشم؟ ممنون

پاسخ مدیر

با این رتبه رشته های پیراپزشکی در آزاد و سراسری شبانه احتمال قبولی بالا دارید.

سوال

سلام من رتبه کشورریم ۳۲۰۰۰ هزار شده به نظرتون جایی دارو سازی یا پزشکی ازاد قبول میشم

پاسخ مدیر

باسلام. بعید است. برای کسب اطلاعات بیستر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

سوال

سلام بارتبه كشوري ٥٩٣٠٥ميسود دامپزشكي قبول شد

پاسخ مدیر

با سلام.با رتبه شما دامپزشکی آزاد سنندج شوشتر و شبستر را به احتمال زیاد قبول می شوید همچنین برای ارومیه هم احتمال قبولی دارید.در دانشگاه های سراسری شانس قبولی خیلی پایینی دارید.