ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی

نویسنده : A.A

جهت کسب اطلاعات در مورد ظرفیت دانشگاه‌ها

از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل

در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید

ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی دوره‌های روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد در سال 1396 نسبت به سال 95 دست‌خوش چه تغییراتی شده است :

ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت رشته سال96 ظرفیت رشته سال 95
1 پزشکي- دکتري علوم پزشکي تهران 160 160
2 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 86 80
3 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شيراز 94 86
4 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 84 80
5 پزشکي- دکتري علوم پزشکي مشهد 46 66
6 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 20 20
7 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ايران 192 148
8 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي تهران 50 48
9 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 52 80
10 پزشکي- دکتري علوم پزشکي تبريز 66 76
11 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي مشهد 42 40
12 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شيراز 94 86
13 پزشکي- دکتري علوم پزشکي مشهد 74 56
14 پزشکي- دکتري دانشگاه شاهد تهران - پزشکي 25 25
15 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 80 64
16 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 20 20
17 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي تبريز 40 36
18 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 42 46
19 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 24 22
20 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي يزد 32 22
21 پزشکي- دکتري علوم پزشکي تبريز 76 74
22 پزشکي- دکتري علوم پزشکي يزد 94 66
23 پزشکي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 40 48
24 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي شيراز 54 56
25 پزشکي- دکتري علوم پزشکي همدان 44 50
26 پزشکي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري 50 54
27 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 58 52
28 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بابل 92 92
29 پزشکي- دکتري علوم پزشکي كرمانشاه 68 64
30 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بابل 25 26
31 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي کاشان 24 22
32 پزشکي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 40 46
33 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي شهرکرد 12 10
34 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه 14 20
35 داروسازي- دکتري علوم پزشکي تهران 82 80
36 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي همدان 24 46
37 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي کرمان 26 22
38 پزشکي- دکتري علوم پزشکي قزوين 44 46
39 پزشکي- دکتري علوم پزشکي کاشان 74 66
40 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه 38 50
41 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 66 70
42 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي قم 24 30
43 پزشکي- دکتري علوم پزشکي همدان 64 48
44 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 36 38
45 پزشکي- دکتري علوم پزشکي کرمان 98 96
46 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهرکرد 32 40
47 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري 24 28
48 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 52 56
49 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زنجان 76 72
50 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بيرجند   48
51 پزشکي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري 58 56
52 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اراک 34 38
53 پزشکي- دکتري علوم پزشکي خرم آباد 20 18
54 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي زنجان 38 40
55 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بجنورد 10 10
56 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي سمنان 16 16
57 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي قزوين 20 20
58 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اردبيل 18 20
59 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي كرمانشاه 24 20
60 پزشکي- دکتري علوم پزشکي قم 40 52
61 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جهرم 20 18
62 داروسازي- دکتري علوم پزشکي مشهد 34 32
63 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 32 30
64 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه 40 30
65 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي گلستان - گرگان 26 24
66 پزشکي- دکتري علوم پزشکي فسا 64 64
67 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اراک 24 20
68 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بيرجند   16
69 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اردبيل 66 68
70 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بجنورد 16 14
71 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گلستان - گرگان 68 66
72 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي ياسوج 18 16
73 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سمنان 32 36
74 داروسازي- دکتري علوم پزشکي تبريز 24 20
75 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اراک 32 40
76 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 24 32
77 داروسازي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 44 46
78 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سبزوار 22 26
79 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهرکرد 30 22
80 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي سنندج 26 26
81 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شاهرود 32 30
82 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي رفسنجان 24 24
83 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سنندج 32 44
84 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي خرم آباد 22 22
85 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سمنان 32 40
86 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بوشهر 16 16
87 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 40 40
88 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جهرم 18 16
89 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي ايلام 12 8
90 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ياسوج 46 52
91 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شاهرود 32 28
92 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بجنورد 26 26
93 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بيرجند   18
94 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بوشهر 40 38
95 داروسازي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 56 50
96 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سنندج 34 24
97 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بقيه الله تهران 80 50
98 پزشکي- دکتري علوم پزشکي خرم آباد 42 46
99 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ايلام 36 20
100 پزشکي- دکتري دانشگاه شاهد تهران - پزشکي 15 15
101 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سبزوار 26 22
102 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان   14
103 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 32 22
104 داروسازي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 16 26
105 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گناباد 36 34
106 داروسازي- دکتري علوم پزشکي شيراز 56 60
107 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ايلام 0 32
108 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان 28 48
109 پزشکي- دکتري علوم پزشکي دزفول 30 34
110 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان   16
111 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 18 18
112 پزشکي- دکتري علوم پزشکي رفسنجان 64 64
113 داروسازي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 0 30
114 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بم 14 14
115 داروسازي- دکتري علوم پزشکي تبريز 24 24
116 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 20 8
117 داروسازي- دکتري علوم پزشکي اردبيل 32 22
118 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان 30 26
119 پزشکي- دکتري علوم پزشكي آبادان 20 20
120 داروسازي- دکتري علوم پزشکي كرمانشاه 22 20
121 داروسازي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري 44 46
122 داروسازي- دکتري علوم پزشکي يزد 34 30
123 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي تبريز 10 10
124 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 25 25
125 داروسازي- دکتري علوم پزشکي زنجان 40 46
126 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جيرفت 20 20
127 داروسازي- دکتري علوم پزشکي همدان 30 32
128 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي همدان 16 24
129 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي مشهد 24 20
130 داروسازي- دکتري علوم پزشکي خرم آباد 20 20
131 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زابل 34 28
132 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بابل 15 15
133 داروسازي- دکتري علوم پزشکي اروميه 14 22
134 داروسازي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 22 32
135 داروسازي- دکتري علوم پزشکي کرمان 36 40
136 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بابل 35 35
137 داروسازي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 22 22
138 پزشکي- دکتري علوم پزشکي تبريز 20 15
139 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 18 15
140 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي تهران 0 30
141 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي زنجان 15 15
142 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 25 25
143 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان 17 13
144 پزشکي- دکتري علوم پزشکي تبريز 21 15
145 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي كرمانشاه 10 10
146 پزشکي- دکتري علوم پزشکي مشهد 45 40
147 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ياسوج 20 10
148 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 40 32
149 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اردبيل 17 15
150 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گلستان - گرگان 46 42
151 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي يزد 16 17
152 پزشکي- دکتري علوم پزشکي دزفول 10 5
153 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 22 20
154 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شيراز 29 60
155 پزشکي- دکتري علوم پزشکي كرمانشاه 35 32
156 پزشکي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 38 10
157 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي گلستان - گرگان 17 15
158 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه 35 20
159 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اردبيل 35 32
160 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بوشهر 14 10
161 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سبزوار 14 14
162 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سنندج 27 26
163 پزشکي- دکتري علوم پزشکي کرمان 40 30
164 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بيرجند   20
165 داروسازي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 0 12
166 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 26 22
167 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گيلان - رشت 35 35
168 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ايلام 30 20
169 پزشکي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 0 13
170 داروسازي- دکتري علوم پزشکي تبريز   14
171 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان 18 15
172 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري 12 10
173 پزشکي- دکتري علوم پزشکي ايران (كرج)   45
174 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي شيراز 4 35
175 داروسازي- دکتري علوم پزشکي کرمان 18 16
176 پزشکي- دکتري علوم پزشکي گناباد 10 10
177 پزشکي- دکتري علوم پزشکي همدان 40 35
178 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زنجان 43 38
179 داروسازي- دکتري علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران 26 23
180 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 46 40
181 پزشکي- دکتري علوم پزشکي يزد 46 46
182 پزشکي- دکتري علوم پزشکي خرم آباد 20 13
183 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بجنورد 0 12
184 داروسازي- دکتري علوم پزشکي زنجان 22 20
185 داروسازي- دکتري علوم پزشکي تبريز 26 11
186 داروسازي- دکتري علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 19 14
187 پزشکي- دکتري علوم پزشکي قم 10 10
188 داروسازي- دکتري علوم پزشکي تهران 40 40
189 پزشکي- دکتري علوم پزشکي فسا 23 23
190 داروسازي- دکتري علوم پزشکي مشهد 20 24
191 داروسازي- دکتري علوم پزشکي شيراز 10 32
192 پزشکي- دکتري علوم پزشکي قزوين 25 20
193 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 15 15
194 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 40 30
195 داروسازي- دکتري علوم پزشکي اصفهان 26 25
196 پزشکي- دکتري علوم پزشکي کاشان 35 35
197 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زاهدان 20 15
198 پزشکي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري (رامسر) 40 40
199 پزشکي- دکتري علوم پزشکي زابل 10 10
200 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جهرم 12 5
201 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اراک 18 15
202 داروسازي- دکتري علوم پزشکي همدان 20 20
203 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شاهرود 7 7
204 پزشکي- دکتري علوم پزشکي بم 8 8
205 پزشکي- دکتري علوم پزشكي آبادان 8 8
206 پزشکي- دکتري علوم پزشکي سمنان 24 20
207 داروسازي- دکتري علوم پزشکي مازندران - ساري (رامسر) 22 20
208 داروسازي- دکتري علوم پزشکي البرز - کرج 0 25
209 داروسازي- دکتري علوم پزشکي اردبيل 14 14
210 پزشکي- دکتري علوم پزشکي رفسنجان 12 10
211 داروسازي- دکتري علوم پزشکي بندر عباس 6 6
212 داروسازي- دکتري علوم پزشکي كرمانشاه 14 16
213 داروسازي- دکتري علوم پزشکي يزد 16 20
214 داروسازي- دکتري علوم پزشکي زابل 6 4
215 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه (بوكان)   26
216 پزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه (سلماس)   26
217 پزشکي- دکتري علوم پزشکي جيرفت 7 5
218 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي کرمان 7 7
219 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شهرکرد 20 14
220 پزشکي- دکتري علوم پزشکي شاهرود 7 0
221 داروسازي- دکتري علوم پزشکي بقيه الله تهران 22
222 دندانپزشکي- دکتري علوم پزشکي اروميه 9 0
223 داروسازي- دکتري علوم پزشکي اروميه 10 0
224 دندانپزشکي- دکتري دانشگاه شاهد تهران - پزشکي 20 20

برای اطلاع از ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان و مازاد و همچنین انتخاب رشته با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

"هالی مشاور"

جهت کسب اطلاعات بیشتر

با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099072850 یا 9099072950 تماس حاصل فرمایید.

بدون پیش شماره از سراسر کشور

تماس از ساعت 9 صبح تا 1 بامداد

حتی ایام تعطیل

پرسش و پاسخ

سوال

من با رتبه 1007 میتونم پزشکی ایلام بزنم ... توروخدا راهنمایی کنید

پاسخ مدیر

درود اگر منطقه یک باشید میتوانید قبول شوید

سوال

سلام رتبه ام5400شده منطقه دووهیچ سهمیه هم ندارم برای دندان پردیس کدوم شهرهاروبزنم دوریانزدیکش مهم نیست فقط قبول باشم آیا امکان قبولی دارم ؟لطفا کمکم کنیددولتی هارونمیخام بزنم چون میدونم بااون همه سهمیه محاله پزشکی یادندان دربیام منتظرجوابتون هستم خاهش میکنم جواب بدین

پاسخ مدیر

برای پذیرش در دانشگاه آزاد رتبه کشوری ملاک است لطفا رتبه کشوری خود را بفرستید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

سوال

سلام ب نظرتون من با رتبه ٦٠٠٠ دانشگاه ازاد پزشكي يا داروسازي شهر هاي بزرگ برام ميگيره؟؟؟

پاسخ مدیر

لطفا مشخص کنید این رتبه کشوری است یا رتبه منطقه؟. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

سوال

با سلام،با رتبه۴۸هزار کشوری و ۱۹هزار منطقه۲چه رشته در دانشگاه دولتی یا آزاد و در چه شهر هایی قبول میشم؟ ممنون

پاسخ مدیر

با این رتبه رشته های پیراپزشکی در آزاد و سراسری شبانه احتمال قبولی بالا دارید.

سوال

سلام من رتبه کشورریم ۳۲۰۰۰ هزار شده به نظرتون جایی دارو سازی یا پزشکی ازاد قبول میشم

پاسخ مدیر

باسلام. بعید است. برای کسب اطلاعات بیستر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

سوال

سلام بارتبه كشوري ٥٩٣٠٥ميسود دامپزشكي قبول شد

پاسخ مدیر

با سلام.با رتبه شما دامپزشکی آزاد سنندج شوشتر و شبستر را به احتمال زیاد قبول می شوید همچنین برای ارومیه هم احتمال قبولی دارید.در دانشگاه های سراسری شانس قبولی خیلی پایینی دارید.